Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

Nieuwsbericht | april 2024
Bron: SV salaris van morgen, Rijksoverheid

Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand.

Per 1 juli 2024 bedraagt het wettelijk minimumuurloon € 13,68. De regeling voorziet in de indexatie zoals in de ministeriële regeling staat beschreven. Bekendmaking volgt ook in de Staatscourant.

Invoering minimumuurloon

Sinds 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. De invoering van het minimumuurloon betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week).

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon. Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 37 of 40 uur) heeft de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging geleid.

Bruto minimumuurloon er 1 juli 2024

Na de (wettelijke) afronding wordt het bruto wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 vastgesteld op € 13,68 per uur.

In totaal neemt het bruto minimumuurloon voor personen van 21 jaar en ouder (na afronding) als gevolg van de indexatie en bijzondere verhoging per 1 juli 2024 toe met 3,09 procent ten opzichte van het uurbedrag dat gold op 1 januari 2024.

Referentiemaandloon

Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand (per 1 januari 2024: € 2.069,40 per maand).

Door de inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024 dient het referentiemaandloon niet langer als basis dient voor het minimumloon waarop de werknemer uit hoofde van een dienstbetrekking recht heeft. Het referentiemaandloon wordt nog wel gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en de indexatie van diverse uitkeringen.

Ten opzichte van 1 januari 2024 stijgt het referentiemaandloon met 3,10 procent.

Minimumjeugdloon

De met het wettelijk minimumuurloon corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon:

Bbl-leerlingen

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Meer informatie? Check hier de regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden